Navigatie

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van

LabéTrading B.V. gevestigd te Schijndel, Nederland.

KvK 53173899

 

 

1. Toepasselijkheid.

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door LABEtrading verrichte werkzaamheden, aangeboden, verkochte en vervaardigde producten, materialen en onderdelen, hierna verder aangeduid met "producten".

b. Waar hierna verder van " LABEtrading B.V. " wordt gesproken, wordt hieronder verstaan dan wel mede verstaand LABEtrading B.V. als aanbieder, LABEtrading B.V. als leverancier of welke andere hoedanigheid ook.

c. Waar hierna van "verkoop" respectievelijk "koop" word gesproken worden hieronder verstaan alle overeenkomsten op welke deze voorwaarden op enigerlei wijze toepasselijk zijn verklaard.

d. Een verwijzing door koper en of opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door LABEtrading B.V. nadrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen.

a. Alle aanbiedingen van LABEtrading B.V., in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

b. Mondelinge mededelingen zijn voor LABEtrading B.V. niet bindend, tenzij door haar binnen 14 dagen na het doen van de mededeling schriftelijk bevestigd.

c. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, digitale informatiedragers e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door LABEtrading B.V. ondertekende opdrachtbevestiging .       

d. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

e. Alle leveringen zijn zolang de voorraad strekt, detail afwijkingen geven geen recht op retourneren van de goederen en/of diensten.

3. Totstandkoming opdracht overeenkomst.

a. In geval de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door LABEtrading B.V.

b. Eventueel naderhand gemaakte, aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien LABEtrading B.V. deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd en koper daartegen niet binnen drie werkdagen een schriftelijk gemotiveerd protest heeft aangetekend.

c. Afwijking met in de branche gebruikelijke en/ of redelijke tolerantie bij levering, geven aan koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht tot compensatie.

4. Prijzen en kosten.

a. De prijzen van LABEtrading B.V. zijn gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is LABEtrading B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

b. Prijzen zijn berekend voor leveringen af Schijndel, Nederland respectievelijk af magazijn en of showroom van LABEtrading B.V., tenzij anders overeengekomen.

5. Levertijden.

a. De levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:

1. De dag van totstandkoming van de koopovereenkomst.

2. De dag van ontvangst door LABEtrading B.V. van de voor de uitvoering noodzakelijke onderdelen, materialen, bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.een en ander in de ruimste zin des woords

3. De dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door LABEtrading B.V.  uitvoering kan worden gegeven aan haar uit de koopovereenkomst voortkomende verplichtingen.

- Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de koper, wordt de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.

- Indien aan de zijde van LABEtrading B.V. vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de koper van enige uit de overeenkomst voort vloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengt met minimaal de duur van deze vertraging.

b. De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in het magazijn van LABEtrading B.V. of ter plaatse van oplevering gereed zijn.

c. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door LABEtrading B.V. bestelde materialen. Indien buiten schuld van LABEtrading B.V. vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werktijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

d. Behoudens verwijtbare, aantoonbare grove schuld aan de zijde van LABEtrading B.V. geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, LABEtrading B.V. geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht(en) voortvloeien, noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

6. Montage.

a. Bij opdracht tot montage neemt de koper op zich de door LABEtrading B.V. verzonden materialen voor zijn rekening in ontvangst te nemen en in een daarvoor geschikte droge ruimte op te slaan; deze ruimte moet ten opzichte van het door LABEtrading B.V. uit te voeren werk praktisch en redelijk gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van het object / werk en makkelijk toegankelijk zijn. De medewerkers van LABEtrading B.V. moeten voorts kunnen beschikken over een daarvoor geschikte en aan redelijk eisen voldoende schaftlokaal, over een behoorlijke was- en toiletgelegenheid, almede over een afsluitbare en voor derden / onbevoegden niet toegankelijke (werk) ruimte, indien de aard van de werkzaamheden (door LABEtrading B.V. te bepalen) dat eisen.

b. koper zal stellingen, hefwerktuigen, hijsinstallaties, eventueel het daarbij benodigde bedienende personeel ter beschikking stellen in voldoende mate en op tijdstippen die een ononderbroken voortgang der montage mogelijk maken; hij is gehouden er voor zorg te dragen dat onze monteurs steeds over elektrische stroom, kunstlicht, water, en alle benodigde hulpmiddelen, voorzover geen handgereedschap, kunnen beschikken. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper / opdrachtgever.

7. Risico in verband met levering.

a. Tot de levering volgens punt 5, sub b, heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van LABEtrading B.V.. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van de koper.

b. De wijze van transport, verpakking etc. wordt indien geen nadere aanwijzing door de koper aan LABEtrading B.V. zijn gegeven, door LABEtrading B.V. in redelijkheid bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat zij verplicht is de verpakking terug te nemen.

c. het transport geschiedt steeds, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen etc. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. de koper / opdrachtgever zijn.

8. Betaling en eigendomsvoorbehoud.

a. Betaling van aan LABEtrading B.V. verschuldigde bedragen dienen binnen 08 dagen na datum factuur plaats te vinden. Hiervan kan alleen worden  afgeweken indien beide partijen dit, tijdens de koop, schriftelijk overeenkomen.

b. LABEtrading B.V. heeft echter ten alle tijde het recht het totaal van de aan LABEtrading B.V. verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen.

c. Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door LABEtrading B.V. aan te geven giro- of bankrekening.

d. De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van producten, tenzij anders is overeengekomen.

e. Indien koper niet tijdig betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft LABEtrading B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht koper over de verschenen, nog niet betaalde termijnen rente in rekening te brengen van 2.0 % per maand, onverminderd de aan LABEtrading B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitenrechtelijke incassokosten tot maximaal 20 % van het in te vorderen bedrag op koper te verhalen.

f. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden voor risico, speciaal mbt het overgaan van risico op koper is bepaald, gaat het eigendom van de door LABEtrading B.V. geleverde producten eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan LABEtrading B.V. uit hoofde van leveringen en of werkzaamheden verschuldigde bedragen met inbegrip van rente en kosten, volledig aan LABEtrading B.V. zijn voldaan. Koper zal mitsdien voor het hem geleverde, zolang geen algehele voldoening als omschreven heeft plaatsgevonden, het risico voor alle directe schade, welke aan of door het product door welke oorzaak ook ontstaan, blijven dragen.

9. Wettelijke voorschriften.

a. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien een der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

 10. Garantie.

a. Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan de koper aan LABEtrading B.V. direct na bekend worden van het gebrek per aangetekend schrijven kennis geeft en bewijst, dat deze binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door LABEtrading B.V. ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De koper is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten franco aan LABEtrading B.V. te retourneren, tenzij deze besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de producten zich bevinden zal worden uitgevoerd, in welke geval alle bijkomende kosten ,zoals onder andere reis- en verblijfkosten van monteur(s) van LABEtrading B.V. en transportkosten van zaken voor rekening van de koper zijn.

b. LABEtrading B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken, tengevolge of mede tengevolge van ondeskundig gebruik, enige overheidsvoorschriften met betrekking tot aard en/ of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen inclusief de verwerking en of de constructie daarvan

c. Buiten garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, glas, ondergeschikte kleurafwijkingen van materialen, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.

d. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, uitgevoerd op aanwijzingen gegeven of reparaties verricht door koper, diens personeel of in opdracht van koper handelende derden aan of ten aanzien van het product, of wanneer het product voor andere dan de bedoelde bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien de koper niet stipt de door de LABEtrading B.V. gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften en adviezen is nagekomen.

e. LABEtrading B.V. is ter voldoening aan haar garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door de LABEtrading B.V., hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk door de levering c.q. de montage der nieuwe onderdelen eigendom van de LABEtrading B.V. en worden, indien van toepassing aan haar door de koper franco geretourneerd.

f. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LABEtrading B.V. is de koper niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan LABEtrading B.V. terug te zenden.

g. Voor producten en onderdelen daarvan, welke LABEtrading B.V. niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voorzover door de leverancier(s) van LABEtrading B.V., garantie wordt gegeven.

h. Indien LABEtrading B.V. om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van garantie, zullen, in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn, garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven. 

LABEtrading B.V. zal de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door de LABEtrading B.V. betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten,  verrekenen.

i. Het beweerdelijke niet nakomen door LABEtrading B.V. van haar hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft de koper niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.

j. de hierboven bedoelde garantieverplichting van LABEtrading B.V., vervalt, indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met LABEtrading B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

k. Voldoening aan voornoemde garantieverplichting geldt als enige en algehele schadeloosstelling van zowel materiële als immateriële schade en waarvan de hoogte nimmer meer kan bedragen dan de door LABEtrading B.V.  in rekening gebrachte kosten.

l. Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken worden geconstateerd en de koper bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken terstond bij LABEtrading B.V. te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van LABEtrading B.V.  

 11. Aansprakelijkheid en risico.

a. De aansprakelijkheid van LABEtrading B.V.  of diens leidinggevende onderschikte is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.

b. Behoudens aantoonbare grove schuld aan de zijde van LABEtrading B.V.  of diens leidinggevende ondergeschikte en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van LABEtrading B.V., zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

c. LABEtrading B.V. is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

-schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens;

-beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de koper ter beschikking gestelde voertuigen, materialen, grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

d. Indien LABEtrading B.V., zonder de montage en/of in bedrijfsstelling in opdracht te hebben, hierbij wel hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van koper.

e. De koper is gehouden LABEtrading B.V. te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van LABEtrading B.V. zoals in deze voorwaarden beschreven is uitgesloten.

f. Indien de aanvang en of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de koper / opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor LABEtrading B.V. voortvloeiende schade en kosten door de koper te worden vergoed.

 12. Overmacht.

Onder overmacht wordt in deze algemene leverings- en reparatievoorwaarden verstaan elke van de wil van LABEtrading B.V. onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of ander ernstige storing in het bedrijf van LABEtrading B.V. en of diens leveranciers.

 13. Tekeningen, enz.

a. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, mallen, digitale informatiedragers en andere gegevens, welke LABEtrading B.V. verstrekt en of heeft vervaardigd, blijven eigendom van LABEtrading B.V. en dienen op LABEtrading B.V. eerste verzoek direct aan haar worden teruggezonden.

b. Koper is er voor verantwoordelijk, dat de onder artikel 13 lid a genoemde zaken niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden.

c. LABEtrading B.V. behoudt het auteursrecht voor op de door haar gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen en ideeën. Deze blijven - ongeacht de vraag of de ontwikkel, teken ontwerpkosten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht - haar eigendom.

14. Ontbinding.

a. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door LABEtrading B.V. te leveren prestaties), alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stil legging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van LABEtrading B.V., zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft LABEtrading B.V. het recht om zonder sommaties, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat LABEtrading B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

b. Koper is in geval van deze ontbonden verklaring verplicht LABEtrading B.V. volledig schadeloos te stellen. Indien LABEtrading B.V. zich daartoe bereid verklaart, kunnen reeds geleverde, doch kosteloos onbeschadigd terugontvangen, zaken tegen kostprijs (door LABEtrading B.V. aan te geven) door LABEtrading B.V. worden teruggenomen. Tevens is LABEtrading B.V. gerechtigd om boven haar overige kosten,  winstderving ter zake van niet-uitvoering der overeenkomst te vorderen tot een bedrag, gelijk aan de overeengekomen koopsom(men).

c. Het boven omschreven recht laat onverlet het recht van LABEtrading B.V. om de uitvoering der overeenkomst op te schorten en van koper direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen aan LABEtrading B.V. ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft LABEtrading B.V. in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die zij als uitvloeisel van de opschorting en gevolgen daarvan lijdt.

 15. Algemeen.

Indien een overeenkomst voorziet in deelleveringen, wordt ieder gedeelte voorzover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepaling omtrent betaling en garantie.

 16. Geschillen.

Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd -, welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, verplichten betrokkenen zich tot medewerking om het verschil van inzicht door middel van mediation op te lossen. Mocht mediation geen oplossing bieden pas dan kunnen betrokkenen zich wenden tot de bevoegde Rechter in het arrondissement waar LABEtrading B.V. is gevestigd, onverminderd het recht van LABEtrading B.V. de koper voor elke andere bevoegde Rechter te dagvaarden.

18. Toepasselijk recht.

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Algemene Leveringsvoorwaarden LABEtrading B.V., Schijndel, Nederland.

© 2015 - 2019 Q-See | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel